Квалификации на компанијата

 • Деловна лиценца

 • СЕРТИФИКАТ ЗА СООДВЕТНОСТ


 • ВЕРИФИКЦИЈА НА РЕГИСТРАЦИЈАТА на ФДА

 • Втората категорија е сертификат за медицински уреди

 • Формулар за регистрација на надворешна трговија

 • Формулар за запишување во влез и излез во карантин

 • ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕТО

 • ТАБЕЛА НА СОДРЖИНА

 • РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТОТ

 • Извештај од тестирањето

 • Извештај од тестирањето

 • Формулар за регистрација на производство

 • Сертификат за производство на медицинска опрема

 • Лиценца за производство на медицински уреди